Bioremediacja

Więcej informacji na stronie https://www.bioremediacja.org

Biologiczne metody oczyszczania gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi.

Tereny poprzemysłowe często stanowią poważny problem dla lokalnych społeczności ze względu na skażenie produktami ropopochodnymi. Dzięki zastosowaniu biopreparatu do oczyszczania skażonego gruntu możliwe jest osiągnięcie następujących korzyści:

  • zanieczyszczenia stanowią źródło energii potrzebnej do ich unieszkodliwienia,
  • następuje całkowity i bezpośredni rozkład zanieczyszczeń, a nie ich transfer pomiędzy różnymi mediami (często obserwowane w przypadku metod fizykochemicznych),
  • wykorzystanie szlaków i cykli metabolicznych mikroorganizmów prowadzi do końcowych produktów przemian, tj. do H2O i CO2,
  • wykorzystanie wyselekcjonowanych drobnoustrojów pozwala skrócić czas rekultywacji z wielu lat do kilku - kilkunastu miesięcy,
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu procesu biorekultywacji gruntu, na skutek wyczerpania zanieczyszczeń będących źrodłem węgla dla wyspecjalizowanych mikroorganizmów, następuje spontaniczne obumarcie szczepów wchodzących w skład biocenozy biopreparatu. W oczyszczonej ziemi zostają stworzone warunki rozwoju naturalnej mikroflory glebowej.

Wykonujemy kompleksowe działania i usługi obejmujące cały proces rekultywacji ziemi oraz wód gruntowych. Kompletna usługa obejmuje:

Analizę rodzaju (typu) oraz zasięgu zanieczyszczenia

Rekomendację optymalnej metody bioremediacji 

Selekcję wybranego typu biomateriału na potrzebny konkretnego przypadku

Opracowanie Raportu Działań obejmującego stan początkowy oraz Harmonogram Bioremediacji

Wykonanie procesu rekultywacji/bioremediacji terenu w oparciu o przygotowane indywidualnie szczepy mikroorganizmów bez naruszenia istniejących ekosystemów

Raporty z przebiegu prac

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha