Bioremediacja

Więcej informacji na stronie https://www.bioremediacja.org

NOWOŚĆ  -  biożel -  więćej info na stronie www  ➚

Biologiczne metody oczyszczania gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi.

Tereny poprzemysłowe często stanowią poważny problem dla lokalnych społeczności ze względu na skażenie produktami ropopochodnymi. Dzięki zastosowaniu biopreparatu do oczyszczania skażonego gruntu możliwe jest osiągnięcie następujących korzyści:

  • zanieczyszczenia stanowią źródło energii potrzebnej do ich unieszkodliwienia,
  • następuje całkowity i bezpośredni rozkład zanieczyszczeń, a nie ich transfer pomiędzy różnymi mediami (często obserwowane w przypadku metod fizykochemicznych),
  • wykorzystanie szlaków i cykli metabolicznych mikroorganizmów prowadzi do końcowych produktów przemian, tj. do H2O i CO2,
  • wykorzystanie wyselekcjonowanych drobnoustrojów pozwala skrócić czas rekultywacji z wielu lat do kilku - kilkunastu miesięcy,
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu procesu biorekultywacji gruntu, na skutek wyczerpania zanieczyszczeń będących źrodłem węgla dla wyspecjalizowanych mikroorganizmów, następuje spontaniczne obumarcie szczepów wchodzących w skład biocenozy biopreparatu. W oczyszczonej ziemi zostają stworzone warunki rozwoju naturalnej mikroflory glebowej.

Czym właściwie jest bioremediacja? Mówiąc wprost, jest to technologia usuwania zanieczyszczeń przy pomocy mikroorganizmów. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w kontekście skażonych wód (jezior, stawów czy też wód podziemnych) oraz gruntów. Mowa tutaj w dużej mierze o środowiskach poindustrialnych lub takich, które w pośredni lub bezpośredni sposób zostały dotknięte negatywnym wpływem przemysłu — teren wokół fabryk, wysypiska śmieci, oczyszczalnie czy też obszary hutnicze. O jakich zanieczyszczeniach mowa? Główne przyczyny skażenia wód i gruntów to wycieki ropy naftowej, metale ciężkie oraz różnego typu odpady przemysłu ciężkiego, paliwowego i energetycznego.


Jak przebiega bioremediacja wód i gruntów?

Proces bioremediacji w wykonaniu naszej firmy opiera się na indywidualnej selekcji mikroorganizmów o specyfice najbardziej korzystnej dla danego typu zanieczyszczenia. Kluczowe jest tutaj wykorzystanie rodzimej flory bakteryjnej, która już występuje na danym obszarze. Ta z kolei zostaje zaaplikowana do ziemi w formie kondensatu.

Metoda ta wykorzystuje zatem naturalne procesy oczyszczania gleby z udziałem bakterii. Różnicę stanowi tutaj jednak czas — zamiast dziesiątek, a często także setek lat, mowa tutaj o znacznie krótszym okresie (zależnym jednak od indywidualnych warunków).
Do oczyszczania skażonego terenu wykorzystuje mikroorganizmy czerpiące energię z danego typu skażenia — dzięki temu po zakończeniu procesu drobnoustroje po prostu obumrą. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że skażenie ulega całkowitej degradacji, a nie (jak w przypadku wielu innych metod) tylko transferowi w formie innego medium. Produkty uboczne procesu to jedynie woda, dwutlenek węgla oraz właśnie obumarłe organizmy (w formie przywodzącej na myśl piasek kwarcowy).

Inną korzyścią płynącą z tej metody bioremediacji jest jej wszechstronność — indywidualne podejście do każdej realizacji to gwarancja lepszych efektów, zarówno w wydaniu ex-situ (aplikując materiał do wykopanej ziemi), jak i in-situ (bezpośrednio do gruntu). Możliwość skorzystania z obu rodzajów bioremediacji znacząco zwiększa spektrum zastosowań.

Wykonujemy kompleksowe działania i usługi obejmujące cały proces rekultywacji ziemi oraz wód gruntowych. Kompletna usługa obejmuje:

Analizę rodzaju (typu) oraz zasięgu zanieczyszczenia

Rekomendację optymalnej metody bioremediacji 

Selekcję wybranego typu biomateriału na potrzebny konkretnego przypadku

Opracowanie Raportu Działań obejmującego stan początkowy oraz Harmonogram Bioremediacji

Wykonanie procesu rekultywacji/bioremediacji terenu w oparciu o przygotowane indywidualnie szczepy mikroorganizmów bez naruszenia istniejących ekosystemów

Raporty z przebiegu prac

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha