Bezpieczna stacja, zdrowe środowisko.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty.

Oferta konsorcjum Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Habera, oraz Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uzyskała 94 pkt. = 94%

40/40 pkt. - Cena oferty:
Cena proponowana przez konsorcjum była najniższą ceną spośród wszystkich ofert

27/30 pkt. - Innowacyjność oferty pod względem metod zmodyfikowania konsorcjum, oraz propozycji odzwierciedlenia warunków in situ.
Konsorcjum zaproponowało bardzo innowacyjne metody mikrobiologiczne i biotechnologiczne, które jednocześnie są poparte doniesieniami pochodzącymi z literatury naukowej a dotychczasowe testy laboratoryjne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo powodzenia projektu.
Konsorcjum oferuje również zaawansowane metody analityczne GC-MS.

17/20 pkt. - Wykwalifikowana kadra naukowa mająca doświadczenie w projektach związanych z bioremediacją lub biotransformacją związków chemicznych.
Konsorcjum proponuje by od strony merytorycznej kierownikiem projektu był Prof. Henryk Kołoczek(WIITCh PK) - uznany w Polsce autorytet z dziedziny biochemii i bioremediacji, od strony mikrobiologicznej Dr Maciej Guzik - (IKIFP PAN) doświadczony w tej dziedzinie nie tylko we współpracy z uczelnią, ale także z przemysłem i biznesem.

10/10 pkt. - Lokalizacja umożliwiająca sprawną współpracę firmy z jednostką i ewaluację projektu + Warunki laboratoryjne do zrealizowania projektu (mikrobiologiczne i analityczne).

Instytut Katalizy I Fizykochemii Powierzchni Polska Akademii Nauk znajduje się przy ul. Niezapominajek 8 tj. kilkaset metrów od siedziby firmy (Petroster ul. Leśmiana 2).
IKIFP PAN posiada laboratorium analityczne, mikrobiologiczne, oraz do biologii molekularnej, z wysokiej klasy sprzętem. WITCh PK posiada laboratoria analityczne i mikrobiologiczne.


W związku z powyższym informujemy, że konsorcjum wygrało przetarg na usługę w ramach programu MRPO- Bony na innowacje o Wzmocnienie potencjału biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych(WWA) przez biopreparat Petroster na wybranych ksenobiotykach, oraz optymalizacje procesu biodegradacji z użyciem opracowanego biopreparatu.
Petroster © 2015