Bezpieczna stacja, zdrowe środowisko.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia oferty jest udokumentowanie dotychczasowej współpracy jednostki z przemysłem

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Okazanie pisemnie poprzez wysłanie listu pocztą lub drogą elektroniczną listy przedsiębiorstw z którymi dana placówka naukowa dotychczas współpracowała, oraz projektów użytecznych dla przemysłu w których realizacji uczestniczyła wraz z terminami realizacji.

Okazanie tej listy jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do dalszego etapu rozpatrzenia oferty.
KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena: 40%
Potencjał Wykonawcy do wykonania usługi: 70%
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryterium oceny oferty:

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia przez ofertę: 100 pkt.=
100% Z czego: Najniższa cena: 40%

30% Innowacyjność oferty pod względem metod zmodyfikowania konsorcjum, oraz propozycji odzwierciedlenia warunków in situ

20% Punkty przyznawane za zaproponowanie wykwalifikowanej kadry naukowej mającej doświadczenie w projektach związanych z bioremediacją lub biotransformacją związków chemicznych

10% Stanowią punkty przyznawane za lokalizacja umożliwiająca sprawną współpracę firmy z jednostką i ewaluację projektu + Warunki laboratoryjne do zrealizowania projektu (mikrobiologiczne i analityczne)
Petroster © 2015